Bilayer Intelligent Gelatin Films Containing Zinc Nano-oxide and Anthocyanin from Butterfly Pea as pH Indicator

Authors

  • Natwat Srikhao นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Supanat Salacheep บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Pornnapa Kasemsiri รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Light-blocking, Indicator film, Biodegradable film

Abstract

Bilayer colorimetric films based on gelatin were prepared for monitoring fish spoilage. The upper layer of film was designed to enhance the stability of colorimetric films by adding zinc oxide nanoparticles (ZnO) at 0-1 % whereas the lower layer of film incorporated with butterfly pea anthocyanins acted as a pH sensor. Based on the results, the addition of 1 % ZnO showed the highest color stability after exposure under visible light for 14 days. Furthermore, an increase of ZnO content up to 1 % improved tensile strength up to 64 %. The obtained bilayer films exhibited visual colour changes in fish spoilage trials.

References

Luchese CL, Sperotto N, Spada JC, Tessaro IC. Effect of blueberry agro-industrial waste addition to corn starch-based films for the production of a pH-indicator film. Int J Biol Macromol. 2017; 104:11–18.

Sun Y, Zhang M, Adhikari B, Devahastin S, Wang H. Double-layer indicator films aided by BP-ANN-enabled freshness detection on packaged meat products. Food Packag Shelf Life. 2022; 31:100808.

Rawdkuen S, Faseha A, Benjakul S, Kaewprachu P. Application of anthocyanin as a color indicator in gelatin films. Food Biosci. 2020; 36:100603.

Mary SK, Koshy RR, Daniel J, Koshy JT, Pothen LA, Thomas S. Development of starch based intelligent films by incorporating anthocyanins of butterfly pea flower and TiO2 and their applicability as freshness sensors for prawns during storage. RSC Adv. 2020; 10(65):39822–39830.

Liu B, Xu H, Zhao H, Liu W, Zhao L, Li Y. Preparation and characterization of intelligent starch/PVA films for simultaneous colorimetric indication and antimicrobial activity for food packaging applications. Carbohydr Polym. 2017; 157:842–849.

Salacheep S, Kasemsiri P, Pongsa U, Okhawilai M, Chindaprasirt P, Hiziroglu S. Optimization of ultrasound-assisted extraction of anthocyanins and bioactive compounds from butterfly pea petals using Taguchi method and Grey relational analysis. J Food Sci Technol. 2020; 57(10):3720–3730.

Liu L, Zhang J, Shi J, Huang X, Zou X, Zhang D, et al. Preparation and comparison of two functional nanoparticle-based bilayers reinforced with a κ-carrageenan–anthocyanin complex. Int J Biol Macromol. 2020; 165:758–766.

Yang Z, Zhai X, Zou X, Shi J, Huang X, Li Z, et al. Bilayer pH-sensitive colorimetric films with light-blocking ability and electrochemical writing property: Application in monitoring crucian spoilage in smart packaging. Food Chem. 2021; 336:127634.

ATTOE EL, VON ELBE JH. Photochemial Degradation of Betanine and Selected Anthocyanins. J Food Sci. 1981; 46(6):1934–1937.

Lahtinen K, Kääriäinen T, Johansson P, Kotkamo S, Maydannik P, Seppänen T, et al. UV protective zinc oxide coating for biaxially oriented polypropylene packaging film by atomic layer deposition. Thin Solid Films. 2014; 570:33–37.

Nafchi AM, Moradpour M, Saeidi M, Alias AK. Effects of nanorod-rich ZnO on rheological, sorption isotherm, and physicochemical properties of bovine gelatin films. LWT - Food Sci Technol. 2014; 58(1):142–149.

Lizundia E, Penayo MC, Guinault A, Vilas JL, Domenek S. Impact of ZnO nanoparticle morphology on relaxation and transport properties of PLA nanocomposites. Polym Test. 2019; 75:175–184.

Shankar S, Wang LF, Rhim JW. Incorporation of zinc oxide nanoparticles improved the mechanical, water vapor barrier, UV-light barrier, and antibacterial properties of PLA-based nanocomposite films. Mater Sci Eng C. 2018; 93:289–298.

Kanmani P, Rhim J-W. Properties and characterization of bionanocomposite films prepared with various biopolymers and ZnO nanoparticles. Carbohydr Polym. 2014; 106:190–199.

Alias SS, Ismail AB, Mohamad AA. Effect of pH on ZnO nanoparticle properties synthesized by sol–gel centrifugation. J Alloys Compd. 2010; 499(2):231–237.

Cheok CY, Chin NL, Yusof YA, Talib RA, Law CL. Optimization of total monomeric anthocyanin (TMA) and total phenolic content (TPC) extractions from mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) hull using ultrasonic treatments. Ind Crops Prod. 2013; 50:1–7.

Prietto L, Mirapalhete TC, Pinto VZ, Hoffmann JF, Vanier NL, Lim LT, et al. pH-sensitive films containing anthocyanins extracted from black bean seed coat and red cabbage. LWT - Food Sci Technol. 2017; 80:492–500.

Srikhao N, Kasemsiri P, Ounkaew A, Lorwanishpaisarn N, Okhawilai M, Pongsa U, et al. Bioactive Nanocomposite Film Based on Cassava Starch/Polyvinyl Alcohol Containing Green Synthesized Silver Nanoparticles. J Polym Environ. 2021; 29(2):672–684.

Akhtar MJ, Jacquot M, Jasniewski J, Jacquot C, Imran M, Jamshidian M, et al. Antioxidant capacity and light-aging study of HPMC films functionalized with natural plant extract. Carbohydr Polym. 2012; 89(4):1150–1158.

Shankar S, Teng X, Li G, Rhim JW. Preparation, characterization, and antimicrobial activity of gelatin/ZnO nanocomposite films. Food Hydrocoll. 2015; 45:264–271.

Arfat YA, Benjakul S, Prodpran T, Sumpavapol P, Songtipya P. Properties and antimicrobial activity of fish protein isolate/fish skin gelatin film containing basil leaf essential oil and zinc oxide nanoparticles. Food Hydrocoll. 2014; 41:265–273.

Hoque MS, Benjakul S, Prodpran T, Songtipya P. Properties of blend film based on cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin and mungbean protein isolate. Int J Biol Macromol. 2011; 49(4):663–673.

Azlim NA, Mohammadi Nafchi A, Oladzadabbasabadi N, Ariffin F, Ghalambor P, Jafarzadeh S, et al. Fabrication and characterization of a pH-sensitive intelligent film incorporating dragon fruit skin extract. Food Sci Nutr. 2022; 10(2):597–608.

Choi I, Young J, Lacroix M, Han J. Intelligent pH indicator film composed of agar / potato starch and anthocyanin extracts from purple sweet potato. Food Chem. 2017; 218:122–128.

Yun D, Cai H, Liu Y, Xiao L, Song J, Liu J. Development of active and intelligent films based on cassava starch and Chinese bayberry (: Myrica rubra Sieb. et Zucc.) anthocyanins. RSC Adv. 2019; 9:30905–30916.

Amjadi S, Emaminia S, Heyat Davudian S, Pourmohammad S, Hamishehkar H, Roufegarinejad L. Preparation and characterization of gelatin-based nanocomposite containing chitosan nanofiber and ZnO nanoparticles. Carbohydr Polym. 2019; 216:376–384.

Shahabi-Ghahfarrokhi I, Babaei-Ghazvini A. Using photo-modification to compatibilize nano-ZnO in development of starch-kefiran-ZnO green nanocomposite as food packaging material. Int J Biol Macromol. 2019; 124:922–930.

Morsy MK, Zór K, Kostesha N, Alstrøm TS, Heiskanen A, El-Tanahi H, et al. Development and validation of a colorimetric sensor array for fish spoilage monitoring. Food Control. 2016; 60:346–352.

Ólafsdóttir G, Kristbergsson K. Electronic-nose technology: Application for quality evaluation in the fish industry. Odors in the Food Industry. 2006 57–74.

Bondre S, Patil P, Kulkarni A, Pillai MM. Study on isolation and purification of anthocyanins and its applications as pH indicator. Int J Adv Biotechnol Res. 2012; 3(3):698–702.

Lee SW, Said NS, Sarbon NM. The effects of zinc oxide nanoparticles on the physical, mechanical and antimicrobial properties of chicken skin gelatin/tapioca starch composite films in food packaging. J Food Sci Technol [Internet]. 2021; 58(11):4294–4302.

Lipovsky A, Tzitrinovich Z, Friedmann H, Applerot G, Gedanken A, Lubart R. EPR Study of Visible Light-Induced ROS Generation by Nanoparticles of ZnO. J Phys Chem C. 2009; 113(36):15997–16001.

Theerawitayaart W, Prodpran T, Benjakul S, Nilsuwan K, de la Caba K. Storage stability of fish gelatin films by molecular modification or direct incorporation of oxidized linoleic acid: Comparative studies. Food Hydrocoll. 2021; 113:106481.

Andreuccetti C, Carvalho RA, Galicia-García T, Martinez-Bustos F, González-Nuñez R, Grosso CRF. Functional properties of gelatin-based films containing Yucca schidigera extract produced via casting, extrusion and blown extrusion processes: A preliminary study. J Food Eng. 2012; 113(1):33–40.

Meshram J V., Koli VB, Phadatare MR, Pawar SH. Anti-microbial surfaces: An approach for deposition of ZnO nanoparticles on PVA-Gelatin composite film by screen printing technique. Mater Sci Eng C. 2017; 73:257–266.

Neira LM, Martucci JF, Stejskal N, Ruseckaite RA. Time-dependent evolution of properties of fish gelatin edible films enriched with carvacrol during storage. Food Hydrocoll. 2019; 94: 304-310.

Downloads

Published

2023-09-05

Issue

Section

บทความวิจัย