Editorial Note

Authors

  • Professor Dr Wittaya Ngeontae คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Editorial Note

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2566 ในฐานะเจ้าของวารสารได้ดำเนินการและพัฒนาคุณภาพวารสารมาอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในการเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย บทความด้านพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์   สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และบทความจากสหวิทยาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับอย่างน้อย 3 ท่าน และจากกองบรรณาธิการอย่างเข้มข้น จึงเป็นที่น่ายินดียิ่งกับผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจทั้งสิ้น 20 บทความ อาทิเช่น เรื่อง การพัฒนาเครื่องขัดผิวลูกจันทน์เทศ เรื่อง การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เรื่อง การสลายสีเมทิลีนบลูด้วยพัลซ์พลาสมาระดับไมโครวินาทีในบรรยากาศของก๊าซต่างชนิด เรื่อง การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วง นครปฐม-หัวหิน เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตำรับยาสหัศธาราที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเรื่อง ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

          ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่านั้น จาก https://journal.gs.kku.ac.th/gs และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/user/register วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

Downloads

Published

2023-09-06

Issue

Section

บทบรรณาธิการ Editorial Note