การตรวจวัดโบรไมด์ในน้ำโดยเทคนิคทางสเปคโทรโฟโตเมทรีโดยใช้ระบบมัลติไซริงโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสร่วมกับแก๊สดิฟฟิวชัน (Spectrophotometric Determination of Bromide in Water Using the Multisyringe Flow Injection Analysis Technique Coupled to a Gas-Diffusion Unit)

  • แก้วตา ด่านชนะ (Kaewta Danchana) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Dr.Fernando Maya University of the Balearic Islands ประเทศสเปน
  • ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ (Dr.Prapin Wilairat) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ (Dr.Kanchana Uraisin) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Dr.Victor Cerda University of the Balearic Islands ประเทศสเปน
Keywords: Bromide determination, Multisyringe flow injection analysis, Gas-diffusion, Methylene blue, Spectrophotometric detection

Abstract

วิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับการวิเคราะห์โบรไมด์ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคมัลติไซรินจ์โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส (MSFIA) โดยวิธีการตรวจวัดนี้จะทำการติดตามการฟอกจางสีของเมทิลลีนบลู (MB) โดยโบรมีนที่เกิดในกระแสตัวให้ (Donor stream) จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโบรไมด์ด้วยโบรเมตในสภาวะกรด เมื่อนำแก๊สดิฟฟิวชันมาเชื่อมต่อกับระบบ MSFIA  โบรมีนที่เกิดขึ้นจะถูกพาไปทำปฏิกิริยากับ MB ในกระแสตัวรับ (Acceptor stream) และสามารถทำการติดตามสีที่ลดลงของ MB ที่ความยาวคลื่น 745 นาโนเมตร วิธีการวิเคราะห์ที่นำเสนอนี้ให้สมการเส้นตรงในช่วงของ 1x10-5 - 6x10-5 mol L-1 พร้อมกับมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) คือ 0.994 มีค่าความเที่ยงคือ 3.1% ( %RSD ของโบรไมด์ที่ความเข้มข้น 3x10-5 mol L-1, n=10) มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (3σ) คือ 0.5x10-5 mol L-1 วิธีการที่ได้นำเสนอนี้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณของโบรไมด์ที่อยู่ในตัวอย่างน้ำได้ ซึ่งมีค่าร้อยละการวิเคราะห์กลับคืนของการเติมโบรไมด์ลงในตัวอย่างน้ำประปา น้ำในธรรมชาติ และน้ำทะเล โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 90-106

ABSTRACT

A spectrophotometric method for the determination of bromide (Br-) has been developed using the Multisyringe Flow Injection Analysis technique (MSFIA). This method is based on the decolorization of methylene blue (MB) by Br2 produced in the donor stream from the oxidation of bromide by bromate in acidic condition. By incorporating a gas-diffusion unit to the MSFIA system the transferred Br2 reacts with MB in the acceptor stream. The decrease of MB is monitored at 745 nm. The proposed method provides linearity over the range 1 x 10-5 M to 6 x 10-5 M with a correlation coefficient (r2) of 0.994, and a precision of 3.1% (%RSD for 3x10-5 M, n=10). The limit of detection (3σ) was found to be 0.5 x 10-5 M. The method was applied to the determination of Br- in water samples, with recoveries of the analysis of spiked tap, natural, and seawater samples in the range 90 - 106 %.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-26
Section
บทความวิจัย