การสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเรเนียมโดยการกราฟต์เมทตะคริลิคแอซิดและอะคริโลไนไตรล์ ลงบนเส้นใยพอลิเอทิลีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอน (Synthesis of Uranium Adsorbent by Grafting Methacrylic acid and Acrylonitrile onto Polyethylene Fibers using Electron Beam Irradiation

  • อัมพิการ์ จาวะนา (Ampika Jawana) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง (Dr. Doonyapong Wongsawaeng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keywords: Uranium adsorbent (ตัวดูดจับยูเรเนียม), Graft polymerization (การกราฟต์พอลิเมอร์), Amidoxime group (หมู่เอมีดอกซิม)

Abstract

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเรเนียมเอมีดอกซิม การสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเนียมทำด้วยวิธี Simultaneous irradiation grafting technique โดยนำเส้นใยพอลิเอทิลีนและสารละลายมอนอเมอร์ที่ประกอบด้วยอะคริโนไนไตรล์ (Acrylonitrile, AN) และ เมทตะคริลิคแอซิด (Methacrylic acid, MAA) มาฉายพร้อมกันด้วยลำอิเล็กตรอนพลังงานสูง เพื่อให้เกิดการกราฟต์หมู่ไซยาโนบนเส้นใยพอลิเอทิลีน จากนั้นเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันหมู่ไซยาโนเป็นหมู่เอมีดอกซิมโดยทำปฏิกริยากับไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด์ จากการทดลองที่ปริมาณรังสีรวม 250 กิโลเกรย์ (kGy) และพลังงานลำอิเล็กตรอนเท่ากับ 4 MeV ให้เปอร์เซ็นต์การกราฟต์โคพอลิเมอร์สูงที่สุด 60 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิห้องปกติขณะฉายลำอิเล็กตรอนทำให้เกิดการกราฟต์พอลิเมอไรเซชันมากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ สัดส่วนของมอนอเมอร์ที่ให้เปอร์เซ็นต์กราฟต์โคพอลิเมอร์มากที่สุดคือ 80/20 (AN/MAA)

ABSTRACT

The study aimed to synthesize the amidoxime uranium adsorbent. Synthesis of the uranium adsorbent was performed by simultaneous irradiation grafting technique. Polyethylene fibers and monomer (acrylonitrile and methacrylic acid) were co-irradiated with high-energy electron beam and the produced cyano group was converted into the amidoxime group by reaction with hydroxylamine hydrochloride. The optimum degree of grafting of 60% was achieved from the total dose of 250 kGy at 4 MeV electron beam energy. Irradiation at room temperature yielded higher degree of graft polymerization than at low temperature. The 80/20 (AN/MAA) monomer ratio resulted in the highest degree of graft polymerization.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-26
Section
บทความวิจัย