ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น (Factors that Affect the Functional Communication of Sub - District Health Promoting Hospital Directors in Khon Kaen Province)

  • สุรชัย พิมหา (Surachai Phimha) Khon Kaen University
  • ดร.ประจักร บัวผัน (Dr.Prachak Bouphan) Khon Kaen University
Keywords: Core competency (สมรรถนะหลัก), Organizational climate (บรรยากาศองค์กร), Functional communication (การสื่อสารในการปฏิบัติงาน)

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะหลัก และบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 140 คน จากประชากรทั้งหมด 248 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และตัวอย่างในการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 12 คน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา  สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลัก  บรรยากาศองค์กรและการสื่อสารในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.=0.43), 4.18 (S.D.=0.44), 4.00 (S.D.=0.52) ตามลำดับ สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  บรรยากาศองค์กร มิติความเสี่ยง มิติการให้รางวัล  และมิติโครงสร้างองค์กร สามารถพยากรณ์การสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 60.7  (R2= 0.607, p-value <0.001) โดยผลการวิจัยในครั้งนี้หน่วยงานสารณสุขสามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 ABSTRACT

 This cross-sectional descriptive research aimed to study the competencies and   organizational climate that affect the functional communication of sub - district health promoting hospital directors in Khon Kaen , Thailand.  The samples were 140 personnel randomly selected by simple random sampling from the 248 population and 12 key informants were in focus group for qualitative data gathering. Data distribution was performed by descriptive statistics and stepwise multiple linear regressions were also utilized. The results showed that  the core competencies, organizational climate and functional communication of  sub -  district  health promoting hospital  directors in Khon Kaen province were at high level  with averages of 4.27(S.D.=0.43), 4.18(S.D.=0.44) and 4.00(S.D.=0.52), respectively. A core competencies; expertise and three organizational climate; risk, reward and structure can predict functional communication of sub - district health promoting hospital directors at 60.7 percent (R2 = 0.607, P-value <0.001). Public health organization can be using the results of this study to make plan to improve and develop functional communication of sub - district health promoting hospital directors.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-26
Section
บทความวิจัย