การเปรียบเทียบผลของการเต้นโคพเวอร์กับการเต้นแอโรบิกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นหญิง (Comparing the Effect of Cover Dance and Aerobic Dance on Physical Fitness Among Teenage Females)

Authors

  • สุรางค์รัตน์ วงษ์ป้อม (Surangrut Wongpom) Graduate School, Khon Kaen University
  • ดร.เสาวนันท์ บำเรอราช (Dr.Sauwanan Bumrerraj)

Keywords:

การเต้นโคพเวอร์ (Cover dance) การเต้นแอโรบิก (Aerobic dance) สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness)

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลของการเต้นโคพเวอร์และการเต้นแอโรบิกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในวัยรุ่นหญิงการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยวัยรุ่นหญิงอายุเฉลี่ย 16.43±0.71 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 43 คนได้รับการฝึกโดยฝึกเต้นโคพเวอร์ และฝึกเต้นแอโรบิก ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกเต้นทั้งสองกลุ่ม 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที ความหนักของการออกกำลังกายอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับเข้มข้น มีจังหวะเพลงประมาณ 128-160 จังหวะ ต่อ นาที การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการวัดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย(VO2Max) การลุก-นั่ง 30 วินาที การวิ่งเร็ว 50 เมตร การนั่งงอตัวไปข้างหน้า การวิ่งเก็บของ การยืนกระโดดไกลและการหาค่าดัชนีมวลกาย ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่มสรุปผลการวิจัยการเต้นโคพเวอร์ที่มีจังหวะเพลงประมาณ 128-160 จังหวะ ต่อ นาที สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นหญิงได้เทียบเท่ากับการเต้นแอโรบิก และสามารถใช้ในการออกกำลังกายในเวลาว่าง หรือใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้เทียบเท่ากับการเต้นแอโรบิกได้

The purpose of this study was to compare the effects of cover dance and aerobic dance on physical fitness among female teenagers. Present research was a quasi-experimental design. Subjects consisted of 16.43 ±0.71 years old teenage females who were studying at the certificate level from two vocational schools in Udonthani Province. They were divided in to 2 groups with 43 subjects in each group. They received training by the cover dance and aerobic dance. The duration of training in both groups were 12 weeks, 3 days per week, 50 minutes per day, intensity of exercise was moderate to vigorous with the rhythm about 128-160 beat per minute. Measure the Physical fitness by VO2Max, 30 Second Sit Up, 50 Meter Sprint, Trunk Forward Flexion, Shuttle Run, Standing Board Jump and BMI. The result show that even though both groups had improved their physical fitness. There no statistical significant different between two groups. The cover dance with the rhythm about 128-160 beat per minute can enhance physical fitness of teenage females as aerobic dance and used to exercise in leisure time or use in a classroom to instead aerobic dance.

Downloads

Additional Files

Published

2017-09-13

Issue

Section

บทความวิจัย