Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

Journals

 • Journal of Science and Technology Sukhothai Thammathirat Open University

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการให้ทันสมัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

 • Journal of Industrial Technology and Innovation

  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ บทความวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้และวิชาการขั้นสูงให้กับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบายตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพลังงาน/พลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา สถาปัตยกรรม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

  การพิจารณาบทความ

  ผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ รูปแบบการพิจารณาบทความ เป็นแบบ “Double blind” 

  ISSN : 2821-9295 (Print)

  ISSN : 2821-9589 (Online)

  Journal Abbreviation : SNRU. j. ind.tech.inn.

  กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ
  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University

  Journal of Science and Technology, Maha Sarakham Rajabhat University ISSN : 2630-0486 (Print), ISSN : XXXX-XXXX (Online)

  Publish high quality articles in science, including Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Applied statistics, Environmental Science and Public Health. Technology consists of computers, Information technology and engineering.

  The journal is scheduled to be published three times a year: issue 1 January-April, issue 2 May-August, and issue 3 September-December.

 • Engineering Transactions: A Research Publication of Mahanakorn University of Technology

  ENGINEERING TRANSACTIONS : A Research Publication of Mahanakorn University of Technology (Eng. Trans.) is published twice a year, i.e., one issue in every half year, by Mahanakorn University of technology (MUT). It is intended to provide a forum for publication of articles in all disciplines of engineering, related technology and applied science. Examples of broad subject areas covered by the journal include electrical engineering, civil engineering, computer engineering, mechanical engineering, computer science, and information technology. The journal publishes original research papers, practical papers, reviews, case studies, technical notes and correspondence.

  Journal Abbreviation: Eng. Trans.

  ISSN: 0859-9238 (Print)

  Language: English and Thai

  Publication fee: free of charge

  Issues per years: 2 Issues as January - June and July - December 

  Review Method: Double-blind review

 • Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal

  วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ

 • Journal of Science and Technology Southeast Bangkok College

  Journal of Science and Technology, Southeast Bangkok College [JSCI-SBC] is an open-access and peer-reviewed journal, published by the Faculty of Science and Technology, Southeast Bangkok College, Thailand. The journal publishes the original research articles and review articles in the field of science and technology Including computer engineering and Telecommunication, Information Communication and Technology, Multimedia Technology and Animation, Education Innovation and Educational Technology, Industrial Engineering / Industrial Technology, Business innovation and other related fields. Thai Journal of Science and Technology is published 3 issues a year: Number 1 (January-April), Number 2 (May-August) and Number 3 (September-November).

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีความยินดีที่จะรับบทความจาก คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม)  และ ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม).

 • Journal of Science, Engineering and Technology

  วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นสื่อประสานและส่งข่าวระหว่างเครือข่ายนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 • ECTI Transaction on Application Research and Development

  ECTI Transaction on Application Research and Development, ISSN: 2773-918X belongs to Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand. The main goals are for promoting the research related to the application of Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology for problem-solving in various disciplines, which leads to the creation of innovation, invention, design, and development. All submitted articles must be up-to-date and completed, compiled with both theoretical and practical research methodologies. The articles must not be published elsewhere before and during the submission process.

 • Journal of Science and Technology Innovation

  วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University (Online)

  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Progress in Applied Science and Technology

  Progress in Applied Science and Technology (PAST), abbreviation name: Prog Appl Sci Tech; formerly known as “Science and Technology RMUTT Journal” (2011- Vo.10 No.1 January-June 2020), is to disseminate knowledge and research in science and technology and to promote research to benefit society.

  ISSN (Print): 2730-3012 

  ISSN (Online): 2730-3020

  Start year: 2011

  Language: English (since Vol.10 No.2, 2020)

  Publication fee: Free of charge

  Issues per year: 3 Issues

  • 1st issue: January-April
  • 2nd issue: May-August
  • 3rd issue: September-December

  Index in: Thai Citation Index Center (TCI) Tier 1

 • SIAM: Science and Innovation of Advanced Materials

  Science and Innovation of Advanced Materials (SIAM) is an official journal of Materials Research Society-Thailand.

   

 • Journal of Engineering Technology Access (JETA) (Online)

  Journal of Engineering Technology Access has a policy of publishing high quality articles in the field of science, technology, engineering, industrial education and innovation. 

  Journal Templet :  English (docx)  and Thai  (docx

   

  Online ISSN: 2774-0889 (Online)

   

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  ISSN (Print) : 2465-4507
  ISSN (Online) : 2730-3160

  ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ 4 พ.ศ.2564 ให้อยู่ในกลุ่ม 2

  รับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับในรูปบทความวิจัย บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความวิชาการปริทรรศน์ สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีขอบเขตบทความวิจัยที่สามารถลงตีพิมพ์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมและชุมชน รูปแบบการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ให้ใช้รูปแบบ APA 6th edition Style 

  กำหนดออก  ปีละ  2 ฉบับ 

  ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – กรกฎาคม 

  ฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Science and Agricultural Technology

  Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) is the international, scholarly and peer-reviewed journal in Open Journal System (online) published by Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand. The journal is dedicated to publish original research in sciences and agricultural technology, but not limit to  rapid reports, methods, review or comments, and short research reviews.

 • PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering

           The objective of the Pibulsongkram Rajabhat University (PSRU) Journal of Industrial Technology and Engineering (called PSRU-JITE) is to publish high-quality research articles via peer-review system in order to present novel concept, innovation, and applications in all areas of Industrial Technology and Engineering, Science and Technology. The scope of PSRU-JITE covers the research in Industrial Technology and Engineering, such as Computer Engineering, Logistics Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electronic Engineering, Industrial and Production Engineering, Management Engineering, Science and Technology, Ceramic Innovation, Industrial Product Design, and Industrial Education. PSRU-JITE also covers all multidisciplinary research in Industrial Technology and Engineering and associated areas.

 • Industrial Technology Research Journal Phranakhon Rajabhat University

  วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (IDTECH.PNRU) เป็นวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เผยแพร่รายงานการวิจัยและบทวิจารณ์ภาษาไทย/อังกฤษในทุกสาขาของเทคโนโลยีและวิศวกรรม  มีการเผยแพร่ปีละสองฉบับทั้งแบบออนไลน์และฉบับพิมพ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งหรือดำเนินการกับผู้เขียน

  ดำเนินการตีพิมพ์ในศาสตร์เกี่ยวกับ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication

  Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication (Maejo Int. J. Energ. Environ. Comm. or MIJEEC), the international journal for the publication of all preliminary communications in Environmental Science, Applied Science and Energy Engineering is one of the peer-refereed journals of Maejo University. ISSN: 2673-0537; ISSN: 2774-0064 (Online) Frequency: 3 issues/year. 

 • INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ISJET)

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ISJET) publication of the Panyapiwat Institute of Management. has been published on a continuous basis since 2017. It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI) as being in the Second Group of Journals in Science and Technology.

  Purpose to publish and disseminate academic articles in the hose in fields of Engineering, Technology, Innovation, Information Technology, Management Information System, Logistics and Transportation, Agricultural Science and Technology, Animal Science and Aquaculture, Food Science, and other areas in Sciences and Technology. Fields for academics, researchers, instructors, students, and the general.

  Publication Fee: None

  Frequency of Publication:

  Twice a year

  • The first issue is January-June.
  • The Second issue July-December

  ISSN: 2586-8527

 • Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi

  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงาน วิชาการทั้งภายในและภายนอก 2. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย 3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

 • Journal of Roi Et Rajabhat University: Science and Technology

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี (ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Microscopy and Microanalysis Research – The Journal of The Microscopy Society of Thailand

  Microscopy and Microanalysis Research-The Journal of The Microscopy Society of Thailand  (Microsc. Microanal. Res.) is formerly known as Newsletter Electron Microscopy Society of Thailand (1984-1987), the Journal of the Electron Microscopy Society of Thailand (JEMST Vol. 1-21, 1987-2016) and the Journal of Microscopy Society of Thailand (JMST Vol. 22-29, 2008-2016). The journal title has been changed to Microsc. Microanal. Res. since January 2017 (Vol. 30, No.1, January-June 2017) to get more attention from international readers and authors.

  Microsc. Microanal. Res. publishes original research articles two volumes a year. Articles include the applications of microscopy and microanalysis to important problems in the fields of physical science and biological science. The originality and significance of the research and the quality of the microscopy or microanalysis involved are the criteria for acceptance of manuscripts.

 • Thai Industrial Engineering Network Journal

  Industrial Engineering Network started since 1982, until the Thai Industrial Engineering Journal (IENJ) journal was founding in 2015. The objective of the Thai Industrial Engineering Journal (IENJ) is to publish research article and review article for industrial engineering educators, researchers, and practitioners to advance the practice and understanding of applied and theoretical aspects. The journal accepts English and Thai language manuscripts of original research and review articles which have never been published elsewhere. Research areas of the journal include Industrial Engineering, Manufacturing Processes, Materials Engineering, Automation Engineering, Operations Management, Operations Research, Quality Engineering and Management, Logistics and Supply Chain Management, Work Study, Ergonomics and Design Engineering, Safety Engineering, Green and Sustainable Technology Management, Related Topics in Industrial Engineering. All contributions to Journal of Thai Industrial Engineering Journal are published free of charge and there is no article submission charge.

  The journal employs a double-blind review process, in which authors and reviewers are anonymous to each other throughout the process.

  ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 จึงได้เริ่มจัดทำวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Review article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความเข้าใจในด้านทฤษฎีและการประยุกต์ความรู้ในด้านงานวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วารสารยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ การจัดการโลจิสติกส์  การศึกษาการทำงาน การยศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบ วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งวารสารเพื่อรับการพิจารณาและการเผยแพร่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น และเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

  Print ISSN: 2408-2635

  Online ISSN: 2673-0006

  Established: 1982

  Start Publish Journal: 2015
  Language: English/Thai
  Publication Fee: Free
  Issues per Year: 2 Issues (January-June, July-December)

   

  ส่งบทความ (Make a new submission)

  ติดตามผลการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ (View your pending submissions)

  ขั้นตอนการตีพิมพ์ และรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย (Author Guidelines)

 • Sripatum Review of Science and Technology

  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum review of science and technology) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 1 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factorโดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดมาจากปณธิานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

  สำหรับวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

   

  ISSN: 2228-8724 (Print)  ISSN: 2672-9970 (Online)

 • Food Agricultural Sciences and Technology

  Food Agricultural Sciences and Technology (FAST)

  ISSN: 2822-1001 (Print)

  ISSN: 2822-101X (Online)

  (Former Science Technology and Engineering Journal (STEJ), 2697-6110 (Print) / 2697-6072 (Online)

  Food Agricultural Sciences and Technology (FAST) publishes peer-reviewed original research, reviews, and perspectives in these areas, with particular emphasis on interdisciplinary studies at the agriculture/ food interface. The journal focuses on hypothesis-driven research studies suitable for an international audience. Consult the full description of the area related to your manuscript before submitting to ensure it is appropriate for the Journal.

  The journal employs a double-blind review process, in which authors and reviewers are anonymous to each other throughout the process.

  Journal Abbreviation: FAST

  Start Year: 2015

  Language: English

  Publication Fee: Free

  Issues per Year: 3 Issues 

  No. 1: January - April

  No. 2: May - August

  No. 3: September - December

 • Journal of Applied Information Technology

  วารสารวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Journal of Applied Information Technology) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ทางวารสารได้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความเป็น 3 ท่าน (จากเดิม 2 ท่าน)

 • Industrial Technology Journal Surin Rajabhat University

  Journal of Industrial Technology Surin Rajabhat University
  Year 5, No. 2 (2020): July - December
   

  ISSN (Online) 2730-4027
  ISSN (Print) 2586 - 9353

  Faculty of Industrial Technology Surin Rajabhat University

 • ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports

  ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR)
  ISSN 2773-8752 (Online)

   

  Thaksin University Journal (ชื่อเดิม)
  Print  ISSN           0859-9807 (เดิม)
  Online  ISSN         2651-0693 (เดิม)
  Last updated      7 August 2018

 • Journal of Science and Technology Songkhla Rajabhat University

  Songkhla Rajabhat University initiated the launch of "Journal of Science and Technology Songkhla Rajabhat University" in 2019 and there were 2 issues a year. Science and Tech Journal is a peer-reviewed science and technology disciplines such as mathematics, statistics, physics, chemistry, rubber and polymer technology, biology, biochemistry, microbiology, biotechnology, agriculture, food science, home economics, marine science, environmental science, health sciences, nursing, public health, computer, materials science, engineering and industrial Or applied science.

 • Mathematical Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King

  วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ฯ

  ทุกบทความจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีการนำทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง

  โดยมีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี - ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน - ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  ISSN: XXXX-XXXX (Online)
  --------------------

  วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่มฉบับกระดาษ (Hard copy) ตั้งแต่ ปริมา 67 ฉบับที่ 706 มกราคม - เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถติดตามวารสารได้ในรูปแบบออนไลน์ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh

 • RMUTP Research Journal

          วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre)

          กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

          กรอบของวารสาร รับพิจารณาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ) และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ การประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เริ่มต้นตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามา วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

          ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

          ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1cStpJqQFxVjjAKpGDU9uUH6HZ8E4eABq/view?usp=sharing

 • KKU Research Journal (Graduate Studies)

   Graduate School, Khon Kaen University, has been publishing KKU Research Journal (Graduate Studies) since 2001. This particular journal publishes diverse forms of articles, e.g. research articles, academic articles, short communication research articles, and review articles in science and technology and health science: nursing science, medical science, associated medical sciences, public health, dentistry, pharmaceutical sciences, veterinary medicine, agriculture, engineering and architecture. Articles from interdisciplinary studies in science and technology and health science are published as well. The journal is a quarterly journal which publishes four issues each year (January – March, April – June, July – September, and October – December). All articles submitted for publication are to be evaluated by at least two peer reviewers, internal and external ones, before being published through a double-blind peer review. It is obligatory that articles accepted for publication in this journal have not been previously published in any journal, nor they are under consideration for publication elsewhere. 

       KKU Research Journal (Graduate Studies) has been accepted in Thai Journal Citation Index Centre (TCI). 

 • Interdisciplinary Research Review

  Aims and scope:

  Interdisciplinary Research Review (IRR) aims to provide an interdisciplinary platform for the dissemination of current knowledge and advances in the interdisciplinary science and technology research. Areas covered include Agricultural and Biological Sciences, Biotechnology and Agro-Industry, Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Medical Sciences, Nursing, Computer and Information Technology, Engineering and Industrial Research, Water Engineering and Sciences, Environmental and Natural Resources, and Physical Sciences, Mathematics and Statistics, Social and Humanities Sciences. Interdisciplinary Research Review publishes original research work, either as full length articles or as short communications, technical, academic articles, and interdisciplinary research set.

  Publication process:

  Peer-review process will be done by at least three reviewers. The Triple-blind review system is applied for the process, which means the three academic reviewers and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The entire process will be completed about 3 months.

  Page charge:

  Free of Charge.

  Abstracted and Indexed:

  Interdisciplinary Research Review is indexed in the Tier 1, ASEAN Citation Index (ACI), and Google Scholar.

  Sponsor:

  Research and Development Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University.

  Print ISSN: 2697-522X

  Online ISSN: 2697-536X

 • Environment and Natural Resources Journal

  The Environment and Natural Resources Journal (Environ. Nat. Resour. J.) is a peer-reviewed and freely available online journal, published in six issues per year by the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand. The journal publishes the original research articles in all areas of environmental science and natural resource management with emphasis on Asia and Southeast Asia. All articles are considered for publication in this journal with the understanding that they must not be previously published in another journal or simultaneously submitted for publication elsewhere. The journal follows the single-blind peer review process to maintain the quality in the published articles. The submitted manuscripts are evaluated by at least two independent reviewers in the relevant fields and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. Manuscripts should be submitted online via the website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/user/register 

  Journal Abbreviation : Environ. Nat. Resour. J. 
  ISSN 2408-2384 (online)
  ISSN 1686-5456 (print)
  Language: English
  Volume per year: 6 Issues (Jan.-Feb., Mar.-Apr., May.-Jun., July.-Aug., Sep.-Oct. and Nov.-Dec.)

 • Engineering Access

  Engineering Access or EngAccess, ISSN: 2730-4175, the fully Free Open Online Access Journal. The journal has been organized by the Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Thailand. The Engineering Access is a peer reviewed, open-access, international journal for the publication of the research in the fields of engineering technology including, but not limited to, the following topics: Agricultural engineering, Automotive engineering, Biological engineering, Business management engineering, Chemical and petroleum engineering, Civil and water resource engineering, Computer and software engineering, Electrical engineering, Electronic and telecommunication engineering, Energy engineering, Engineering Education
  Environmental engineering, Food engineering, Industrial engineering, Manufacturing engineering, Material engineering, Mechanical engineering, Mechatronic engineering, Renewable science technology engineering, Transport and logistics engineering and related topics on Engineering and applied sciences.

  The publication fee of 3,500 THB (or 150 USD) must be paid for each successive on-line manuscript. 

 • Srinakharinwirot University Engineering Journal

  The Srinakharinwirot University Engineering Journal (SEJ) publishes both research and academic papers, reporting theoretical and experimental advances in all areas of engineering. All submitted manuscripts must be reviewed by at least 3 expert reviewers (Peer-Review) via the double-blinded review system. The frequency of publishing is two issues per year. The ISSN is 2774-0269 (Online)

 • International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)

  International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT) was founded in 2010, publishing its first issue in 2011. It has gradually grown over the past decade to become the most widely cited open-access journal in the field of Building, Urban, Interior, and Landscape Technology, with its most recent volume publishing over 130 articles. It is now indexed by Thailand Citation Index (TCI) after undergoing a rigorous review process.

  As we enter the year 2023, Professor Dr. Pusit Lertwattanaruk who has served as BUILT Editor-In-Chief for its entire existence to date will continue to be around and is devoting more energy to the launch of an open-access journal devoted to short-form articles, and the development of its accessibility Manual.

  The Journal has also added new volunteer editors and associate editors to help with the increased workload. The Journal is published and sponsored by the Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Thailand.

   

   

  E-ISSN: 2228-9194 (Online)

  Print ISSN: 2228-9135
  Start year: 2011

  Issues per year: 2 Issues (January – June, and  July – December)
  Language: English
  Publication: Publish in advance while in the working process

  Publication fee: NO Article Submission Charges & NO Article Processing Charges (APC)
  Indexed in: Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar

  If you are interested to send your paper, please register in this weblink. https://www.tci-thaijo.org/index.php/BUILT/user/register 

  We are also pleased to announce the publications in BUILT Volum 19, 2022, available at https://www.tci-thaijo.org/index.php/BUILT/index 

   

  Aims and Scope:

  BUILT is an international peer-reviewed journal focusing on original research in architectural and technological applications. The journal welcomes contributors in the field of "Building-", "Urban-" "Interior-" and "Landscape-" environments to showcase cutting-edge "Technology" in built-environment research. The direction and structure of this journal encompass both the academic realm and professional practices. Generally, articles published in this journal will highlight both the "Theory" and "Applications" aspects of the design and planning of the built environment. The journal serves as a discussion platform for academics, practitioners, and policymakers to identify and critically examine challenging issues in physical designs, in conjunction with the applications of new technologies.

  Topics invited for submissions include, but are not limited to, applications and technological developments of:

  • Architecture, Interior, and Landscape Design
  • Real Estate Development
  • Urban Planning & Design
  • Sustainability

  The journal accepts three types of manuscripts:

  1. Research article (5,000-8,000-word limits)
  2. Review article (1,500-3,500 -word limits)
  3. Book review (1,500-4,000 -word limits)

  Content registration: BUILT will apply the digital object identifier (DOI) by using CrossRef on the manuscripts published in 2022 onwards. In addition, DOI by CrossRef shall also be used on all previously published manuscripts accordingly. Benefits: (i) Richer metadata makes content useful and easier to find. (ii) Articles are distributing their metadata downstream, making it available to numerous systems and organizations that together help credit and cite the work, report the impact of funding, track outcomes and activity, and more.

  BUILT: International Journal of Building, Urban, Interior, and Landscape Technology 
  Faculty of Architecture and Planning 
  Thammasat University, Rangsit Campus 
  99 Moo 18, Phaholyotin Road, Klong Luang, Pathumthani 12121 
  Thailand 

  Tel: +66-2-986-9605-6, +66-2-986-9434 ext. 3015 
  Fax: +66-2-986-8067 
  E-mail: built@ap.tu.ac.th

   

 • Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology

  Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology (RIST) is an open-access and peer-reviewed journal, published three time per a year in January, May and September by the Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Thailand. The journal publishes the research papers, academic articles, and short communications in the field of pure science, applied science, and technology.

 • Rattanakosin Journal of Science and Technology

  "Rattanakosin Journal of Science and Technology: RJST", is a peer-reviewed, open-access journal containing original research articles in areas related to science and technology. RJST is a forum through which scientists and experts in the fields of science and technology share and discuss their quality research. Original research articles, as well as review articles and brief papers in multidisciplinary scientific and technological fields are included in the journal. 

  Welcome article submissions from all science and technology research areas including Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Statistics, Computational, Food Science Technology, Engineering, Architecture and Educational Science, ect.

  Rattanakosin Journal of Science and Technology is published 3 issues a year: Issue1 (January-April), Issue 2 (May-August) and Issue 3 (September-December).

   

  Aims and Scope:

  The journal aims to provide a platform for researchers, scientists, academicians and students to share knowledge and ideas in the form of high quality articles covering the main fields of science and technology  including Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Statistics, Computational, Food Science Technology, Engineering, Architecture and Educational Science, ect.

  Editorial Policy:

  Papers, comprising review articles and research paper, will be judged for publication on the basis of evaluation by independent reviewers. Such  articles include substantial supported theories, innovative work, substantial experimental results, useful and constructive discussion, and review articles in the fields of of science and technology  including Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Statistics, Computational, Food Science Technology, Engineering, Architecture and Educational Science, ect.  An electronic journal is provided on the website (https://www.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index). The Editors reserve the right to require revision of the submitted manuscript as a condition for final acceptance.

  The institute and the editorial board claim no responsibility for the contents or views expressed by the authors of individual articles. Copying is allowed provided that acknowledgement is made. All articles submitted for publication will be assessed by a group of distinguished reviewers.

  Open Access Policy:

  This journal provides open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge and ideas.

  Journal Abbreviation:  RJST
  e-ISSN: 2673-0553 (Online)

  Starting Year: 2019
  Language: English and Thai
  Publication Fee: No Page Charge (Free).   All articles can be freely downloaded from the journal website.
  Publication Date:  Each volume comprises three issues (January-April, May-August and September-December).

 • Chamchuri Journal of Mathematics

  Welcome to CJM

  Chamchuri Journal of Mathematics is an international open access journal devoted to peer-reviewed original research articles containing significant results in all areas of mathematics. In addition to publishing high-quality, mathematically-correct and well-written articles, we may occasionally solicit survey papers from well-established experts in their fields.

 • Journal of Engineering and Innovation

  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovation) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 3 คน) จากหลากหลายสถาบัน ตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. โดยอยู่ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

  - ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 

  - ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

  - ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

  - ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
  - ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.105

 • Withayajarn

       วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านศึกษาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศิษย์ และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งวิชาชีพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย

  รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) 

        (Double-blind peer review) 
                 - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)
                 - ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)

  การจัดทำวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
          ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

  กำหนดตีพิมพ์ฉบับละ 10 บทความ
          บทความวิชาการ 1 - 2 บทความ
          บทความวิจัย 8 - 9 บทความ 

 • Journal of Applied Statistics and Information Technology

  The Journal of Applied Statistics and Information Technology is made in order to gather and select good-quality academic works regarding applied statistics and information technology to be published in the form of research articles and online academic articles, which will be beneficial to education and research in relevant science. The schedule for journal publication is 2 issues per year, i.e. the 1st issue for January – June and the 2nd issue for July – December.

 • ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications

  The ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC) (ISSN: 1685-9545) is published tri-annually by the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology Association (ECTI) of Thailand. Contributed papers must be original that advance the state-of-the art and applications of Electronics and Communications. Both theoretical contributions (including new techniques, concepts, and analyses) and practical contributions (including system experiments and prototypes, and new applications) with detailed theoretical background are encouraged. A review article is also welcome. The submitted manuscript must NOT be copyrighted, published, or submitted or accepted for publication elsewhere, except in conference proceedings. The manuscript text should not contain any commercial references, such as company names, university names, trademarks, commercial acronyms, or part numbers. All material not accepted will not be returned.

  ECTI-EEC is currently indexed by SCOPUS, Asean Citation Index (ACI) and Thai journal Citation Index (TCI; Tier-1).

 • UTK RESEARCH JOURNAL

  วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 • Thai Journal of Operations Research : TJOR

  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research : TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี 

  • วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research) ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
  • จากประวัติที่ผ่านมาใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 เดือน/บทความ
 • Science & Technology Asia

  Science & Technology Asia (formerly the International Journal of Science and Technology Thammasat), first published in 1996, is a peer-reviewed, open-access journal containing original research articles, review articles and short communications in areas related to science and technology. Science & Technology Asia is a forum through which scientists and experts in the fields of science and technology share and discuss their quality research. Original research articles, as well as review articles and brief papers in multidisciplinary scientific and technological fields are included in the journal.

  The journal welcomes contributions in the following areas:

   

  The journal publishes 4 issues a year: No. 1, January-March; No. 2, April-June; No. 3, July-September; and No. 4, October-December.

  Science & Technology Asia is currently indexed in national and international online and electronic databases, including the Thai-Journal Citation Index (TCI), the ASEAN CSE Index (ACI), the Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) and Scopus.

  This journal has adopted a double-blind reviewing policy whereby both the referees and author(s) remain anonymous throughout the process.

   

 • NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  NKRAFA Journal of Science and Technology has been publishing articles on science, engineering and technology with target audience of faculty, students and researchers from both inside and outside of the institute. It is published 2 issue (January to June and July to December). Both the book and online.

  ISSN : 2651-1134 (Print)               

  ISSN : 2651-1002 (Online)

                   

                   

 • Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University

  วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ในด้านการจัดการเทคโนโลยี

 • Applied Science and Engineering Progress

  Applied Science and Engineering Progress (ISSN: 2672-9156, E-ISSN: 2673-0421) is an international, double-blind peer-reviewed by at least two independent reviewers, open access scientific journal, free of charge, published by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) since 2008. Applied Science and Engineering Progress published original research articles, reviews, and editorial corner in areas of applied science and engineering. The journal also publishes high-quality and peer-reviewed papers presented at conferences hosted/co-hosted by KMUTNB to expand the research connection between scientists and engineers. Applied Science and Engineering Progress also aims to introduce research progress of applied science and achievements of engineering development to the world community by demonstrating the significance of research investigations and demonstrations. Accepted manuscripts to Applied Science and Engineering Progress will be published every quarter in PDF formats (March, June, September, and December).

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL

  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม  ของทุกปี

  ISSN : 2428-252X

 • Thailand Statistician

  The main objective of Thailand Statistician is to encourage research in statistics and related fields in order to support the need for new knowledge and techniques as called upon by other subject matters. This journal is devoted to publication of original research papers, expository research and survey articles, and short research notes in pure and applied statistics, and other related fields.

 • JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

  The Journal of Information Science and Technology (JIST) is an academic journal established by the collaboration of 21 faculties that conduct courses related to Information Technology, namely, Bangkok University, Dhurakij Pundit University, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Mae Fah Luang University, Mahanakorn University of Technology, Mahasarakham University, Mahidol University, Nakhon Phanom University, Panyapiwat Institute of Management, Prince of Songkla University, Rangsit University, Siam University, Silpakorn University, Sripatum University, Thai-Nichi Institute of Technology, Walailak University, Burapha University, Phayao University and Ubon Ratchathani Rajabhat University. According to the agreement of deans of all faculties, The journal was established in 2010 and plans to publish 2 issues per year [Jan - June] [July - December]. The Journal publishes original research articles and academic articles either in Thai or English covering all areas of Information Science and Technology.

 • Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)

  วัตถุประสงค์ของวารสาร
  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

  กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ

 • Engineering Journal of Research and Development

  Engineering Journal of Research and Development, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage (EIT)

  Print ISSN: 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)

  Online ISSN: 2730-2733 

  ----------

  Engineering Journal of Research and Development could be freely downloaded from the first volume (Vol. 1 No. 1, 1990) from Archieves menu.