จันทร์ปุ่มส., จันทร์ปุ่มพ., and จารุตันแ. “The Development Mobile Application Tourist Attraction in Sakon Nakhon Province on Android”. Journal of Information Technology Management and Innovation, Vol. 4, no. 2, Mar. 2018, pp. 114-20, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/115344.