1.
จันทร์ปุ่มส, จันทร์ปุ่มพ, จารุตันแ. The Development Mobile Application Tourist Attraction in Sakon Nakhon Province on Android. itm.j [Internet]. 2018Mar.13 [cited 2020Mar.31];4(2):114-20. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/115344