วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus <p>วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์<br>ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม – ธันวาคม</p> <p>ISSN (Online) 2730-4027<br>ISSN (Print) 2586 - 9353</p> <p>เจ้าของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ th-TH วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2586-9353 การทดสอบเครื่องสับอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244323 <p>การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องสับอเนกประสงค์ จากการทดสอบโดยป้อนพืชทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ใบไม้สด และใบไม้แห้ง ที่จำนวน 10&nbsp; kg เท่ากัน ทดสอบด้วยเครื่องสับอเนกประสงค์และเปรียบเทียบกับการสับด้วยมือ แบบ 1 คนสับ ซึ่งภายหลังจากการสับได้นำมาชั่งอีกครั้ง พืชทั้ง 3 ชนิดมีน้ำหนักลดลง โดยหญ้าเนเปียร์มีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง 2.46 kg ใบไม้แห้งมีน้ำหนักเฉลี่ย 5.53 kg และใบไม้สด มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.30 kg เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากเวลาในการผลิตพบว่าการสับด้วยเครื่องสับอเนกประสงค์ใช้เวลาน้อยกว่าการสับด้วยมือแบบ 1 คนสับ โดยการสับหญ้าเนเปียร์ด้วยเครื่องสับอเนกประสงค์ลดเวลาจากการสับด้วยมือแบบ 1 คนสับได้ถึง 66.22 % การสับใบไม้สดด้วยเครื่องสับอเนกประสงค์ลดเวลาจากการสับด้วยมือแบบ 1 คนสับได้ถึง 66.67 % การสับใบไม้แห้งด้วยเครื่องสับอเนกประสงค์ลดเวลาจากการสับด้วยมือแบบ 1 คนสับได้ถึง 65.66 % นั่นคือสามารถลดเวลาในการทำงานลงได้ 2 ใน 3 ของเวลาทำงานปกติ&nbsp;</p> อัศวิน สืบนุการณ์ ภูเมศร์ นิยมมาก วัชรากรณ์ จันโสม นันทพัทธ ปัดภัย Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 1 7 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244032 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร &nbsp;ซึ่งการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับปริญญาบัตรนั้น ผลการวิจัยพบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับปริญญาบัตรมีการทำงานอยู่หลายขั้นตอนโดยมีความสัมพันธ์กันภายในระบบ ซึ่งการสร้างและการออกแบบเครื่องรับปริญญาบัตรมีกลไกการทำงานที่สามารถจ่ายใบปริญญาบัตรได้ตามวัตถุประสงค์คือ สามารถจ่ายใบปริญญาบัตรได้ไม่ต่ำว่า 35 ใบ ต่อนาที และในการจ่ายใบปริญญาบัตรมีความเที่ยงตรงในการนับผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยขณะการจ่ายใบปริญญาบัตรนั้นมีการตรวจสอบการจ่ายใบปริญญาบัตรโดยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติที่เป็นตามลำดับขั้นตอนการจ่ายที่ตรงต่อบัณฑิตที่รับใบปริญญาบัตร ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องรับใบปริญญาบัตรมีประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตรได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบ 10 ครั้ง และทดสอบจำนวน 40 ใบ ในเวลาเฉลี่ย 59.6 วินาที ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ในพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร และมีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 2.16</p> ทรงศักดิ์ แสงมาศ ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์ ปฏิวัติ อาสาเสน พิทักษ์ แสนกล้า Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 8 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยความเร็วรอบของใบมีดที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องสับใบไม้จากการปรับขนาดมูเล่ย์ตาม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244205 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเร็วรอบของใบมีดที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยของเครื่องสับใบไม้ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คณะผู้วิจัยทดความเร็วรอบของใบมีดจากการปรับขนาดมูเล่ย์ตาม 3 ขนาด คือ 8 10 และ 12 นิ้ว ตามลำดับ มีความเร็วรอบของใบมีด เท่ากับ 543.75 435 และ 362.5 รอบต่อนาที ตามลำดับ และทดลองซ้ำ 4 รอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการย่อยของแต่ละระดับของความเร็วของใบมีด ผลการทดลองพบว่า ในความเร็วรอบของใบมีดที่ 543.75 435 และ 362.5 รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพในการย่อยเฉลี่ย ร้อยละ 88.10 86.41 และ 83.06 ตามลำดับ และมีความสามารถในการย่อยเฉลี่ย 17.04 14.21 และ 6.63 กก./ชั่วโมง ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ความเร็วรอบของใบมีดไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อย ทั้งนี้ที่ระดับความเร็วรอบของใบมีดที่ 543.75 รอบต่อนาที มีค่าประสิทธิภาพในการย่อยโดยเฉลี่ยและความสามารถในการย่อยเฉลี่ยสูงสุด เครื่องสับย่อยใบไม้ต้นแบบจึงควรเลือกใช้ขนาดมูเล่ย์ตามขนาด 8 นิ้ว เป็นองค์ประกอบของตัวส่งกำลังเครื่องสับย่อยใบไม้</p> วราภรณ์ จันทร์เวียง ธาริณี มีเจริญ Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 17 27 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244375 <p>งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบกราฟิกกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อออกแบบรูปทรงกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ของผู้ประกอบการข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโคกเพชร ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า แบบที่บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกล่องกระดาษผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เพราะมีความสะดวกต่อการบรรจุข้าวไรซ์เบอรี่ ง่ายต่อการหอบหิ้วและผู้ขายไม่ต้องลงทุนซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูง ด้านการออกแบบกราฟิก พวว่าแบบที่มีตัวอักษรและรูปภาพกราฟฟิกผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 เพราะตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงข้าวไรซ์เบอรี่ ตลอดจนมีความเรียบง่ายเหมาะแก่การจดจำ ส่วนด้านความพึงพอใจต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 เพราะบรรจุภัณฑ์มีทั้งความสวยงาม น่าสนใจและสะดวกต่อการนำไปใช้</p> ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ภูพิชย์ ทานะ แสงเดือน ธรรมวัตร Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 28 35 ชุดทดลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244373 <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชุดทดลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดจำลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด แบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดจำลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการทดลองพบว่าชุดจำลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีการเจริญเติบโตในวันที่ 3 และมีขนาดพอเหมาะสำหรับนำไปบริโภคในวันที่ 10 &nbsp;ของการเพาะเห็ดแต่เห็ดนางฟ้าจากการเพาะแบบทั่วไป มีการเจริญเติมโตในวันที่ 4 และมีขนาดพอเหมาะสำหรับการนำไปบริโภคในวันที่ 12 ของการเพาะเห็ด ชุดจำลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตอบสนองความต้องการกับเกษตรกรที่จะนำเห็ดไปบริโภคหรือจำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการดูแล และเพิ่มผลผลิต คุณภาพการเจริญเติบโตของดอกเห็ดสมบูรณ์มากกว่าโรงเพาะเห็ดทั่วไป</p> ฐาปนา เจริญพร Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 36 46 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244140 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มีระยะการใช้งานของเครื่องกว้าง 60 cm ยาว 80 cm สูง 90 cm วัสดุหลักที่ใช้คือเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถอบแห้งวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองคือพริกได้สมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ควบคุมการทำงานหรือควบคุมอุณหภูมิด้วยการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ คือ App Blynk ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและทำการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการหาประสิทธิภาพจากการทดลองการอบวัตถุดิบที่เตรียมไว้คือพริกเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ว่าวัตถุดิบที่ทำการทดลองมีความแห้งสมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอบแห้งพริก ได้สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้</p> ณัฐวุฒิ หงส์จันทร์ สุชาติ ดุมนิล วีรวัฒน์ เถรี ศิวา เลิศกระโทก ศิวารัฐ กลัดเนียม สุราษฎร์ เจริญยิ่ง Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 47 59 แบบจำลองการจัดการนิทรรศการแสดงสินค้า O – TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/article/view/244022 <p>งานวิจัยนี้เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า O - TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O - TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 โดยมีผลที่ได้จากการ ออกแบบโมเดล 3 มิติ มีเนื้อหารายละเอียดประกอบด้วยพื้นที่การลงทะเบียน พื้นที่สำหรับการถ่ายภาพ เวทีกลาง พื้นที่เจรจาธุรกิจ โซนสินค้า O - TOP ประเภทอาหารโซนสินค้า O-TOP ประเภทเสื้อผ้าโซนสินค้ำ O-TOP ประเภทสมุนไพรและพืชพันธุ์ โซนสินค้า O-TOP ประเภทเครื่องประดับ โซนสินค้า O-TOP ประเภท เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่า รายการ ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1) ด้านโมเดลแบบจำลอง 3 มิติ (= 3.9 / S.D. = 0.63) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 2) ด้านการนำเสนอผังโมเดลต้นแบบ (= 3.8 / S.D. = 0.61) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ผลเฉลี่ยจากทั้งสองด้าน พบว่า (= 3.85 / S.D. = 0.62) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ดังนั้น จึงจะกล่าวได้ว่า แบบจำลองการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า O-TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 2017 สามารถ นำไปใช้เป็นแบบจำลองผังการจัดนิทรรศการต้นแบบแสดงสินค้า O-TOP ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ในลำดับต่อไป</p> อนุวัฒน์ เปพาทย์ อภินันทิชัย โจมสติ จตุร์พร ศรีกิมแก้ว สมยศ ยามไสย์ อนุชิต นนธิจันทร์ Copyright (c) 2021 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2021-06-30 2021-06-30 6 1 60 69