กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF