[1]
สมบูรณ์ ร., ลิ้มสกุล อ. และ เพ่งผล ป. 2017. การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 5, 1 (มิ.ย. 2017), 79–87.