[1]
แสงสุวรรณ์ ว., ผิวงาม ณ. และ วรวัฒนะปริญญา ศ. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 5, 2 (ธ.ค. 2017), 54–66.