[1]
คงยั่งยืน ร. 2019. การแบ่งปันความรู้. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 7, 2 (ธ.ค. 2019), 81–90.