(1)
ชูเทียน ร.; แสงสว่าง ท. การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. J Tech Educ RMUTT 2016, 4, 56-69.