(1)
นาคดี ส.; แสงสว่าง ท. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. J Tech Educ RMUTT 2015, 3, 40-53.