(1)
แสงสว่าง ท. บทบรรณาธิการ. J Tech Educ RMUTT 2015, 3.