(1)
บุญมา ส.; แสงสว่าง ท. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. J Tech Educ RMUTT 2015, 3, 54-68.