(1)
ศิริมังคโล จ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะการใช้แอพพลิเคชันบนแท็บเล็ต เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. J Tech Educ RMUTT 2017, 5, 71-78.