(1)
แสงสุวรรณ์ ว.; ผิวงาม ณ.; วรวัฒนะปริญญา ศ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. J Tech Educ RMUTT 2017, 5, 54-66.