โชคอำนวย พ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจเพื่อนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–14, 2016. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182346. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.