นาคดี ส.; แสงสว่าง ท. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 40–53, 2015. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182437. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.