เพียรดี ช.; ปะสาวะโน เ. การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนเรื่องการทำขนมเค้ก ประเภทชิฟฟอนเค้กสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 37–49, 2015. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182822. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.