คมขำ ว.; แก้วจินดา ม. ผลของการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 121–140, 2015. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182829. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.