อินทุรัตน์ เ.; จันทสุวรรณ พ. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 12–23, 2017. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/211955. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.