ศิริมังคโล จ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะการใช้แอพพลิเคชันบนแท็บเล็ต เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 71–78, 2017. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/211967. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.