สมบูรณ์ ร.; ลิ้มสกุล อ.; เพ่งผล ป. การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 79–87, 2017. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/211969. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.