รักษ์ชูชีพ เ.; วงษ์น้อม น.; ภู่พันธ์ศรี ว.; ศาสตรานรากุล อ.; ฉายอรุณ ภ. รูปแบบของภาวะผู้นำต่อประสิทธิผลของผู้นำที่มีต่อองค์การ : กรณีศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมืองพัทยา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213720. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.