ไทยสีหราช ก.; วรวัฒนะปริญญา ศ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ลดลง ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 108–119, 2017. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213729. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.