คงยั่งยืน ร. การแบ่งปันความรู้. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 81–90, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/240068. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.