โชคอำนวย พัชรินทร์. 2016. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจเพื่อนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 (1):1-14. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182346.