ชูเทียน รังศิมา, และ แสงสว่าง ทศพร. 2016. “การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 (1):56-69. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182367.