นาคดี สุธิดา, และ แสงสว่าง ทศพร. 2015. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 (2):40-53. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182437.