เพียรดี ชัชพงศ์, และ ปะสาวะโน เทียมยศ. 2015. “การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนเรื่องการทำขนมเค้ก ประเภทชิฟฟอนเค้กสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 (1):37-49. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182822.