คมขำ วริษฐา, และ แก้วจินดา มฤษฎ์. 2015. “ผลของการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 (1):121-40. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182829.