รักษ์ชูชีพ เขมมารี, วงษ์น้อม นภดล, ภู่พันธ์ศรี วงพักตร์, ศาสตรานรากุล อธิพล, และ ฉายอรุณ ภัครดา. 2017. “รูปแบบของภาวะผู้นำต่อประสิทธิผลของผู้นำที่มีต่อองค์การ : กรณีศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมืองพัทยา”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 (2):1-12. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213720.