แสงสุวรรณ์ วิศว์ชนนท์, ผิวงาม ณัฐพงษ์, และ วรวัฒนะปริญญา ศักร์ระภีร์. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 (2):54-66. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213724.