คงยั่งยืน รุ่งรดิศ. 2019. “การแบ่งปันความรู้”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 (2):81-90. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/240068.