[1]
โชคอำนวย พ., “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจเพื่อนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, J Tech Educ RMUTT, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2016.