[1]
ชูเทียน ร. และ แสงสว่าง ท., “การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, J Tech Educ RMUTT, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 56–69, มิ.ย. 2016.