[1]
นาคดี ส. และ แสงสว่าง ท., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”, J Tech Educ RMUTT, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 40–53, ธ.ค. 2015.