[1]
บุญมา ส. และ แสงสว่าง ท., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”, J Tech Educ RMUTT, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 54–68, ธ.ค. 2015.