[1]
เพียรดี ช. และ ปะสาวะโน เ., “การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนเรื่องการทำขนมเค้ก ประเภทชิฟฟอนเค้กสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี”, J Tech Educ RMUTT, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 37–49, มิ.ย. 2015.