[1]
ศิริมังคโล จ., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะการใช้แอพพลิเคชันบนแท็บเล็ต เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”, J Tech Educ RMUTT, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 71–78, มิ.ย. 2017.