[1]
สมบูรณ์ ร., ลิ้มสกุล อ., และ เพ่งผล ป., “การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”, J Tech Educ RMUTT, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 79–87, มิ.ย. 2017.