[1]
แสงสุวรรณ์ ว., ผิวงาม ณ., และ วรวัฒนะปริญญา ศ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”, J Tech Educ RMUTT, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 54–66, ธ.ค. 2017.