โชคอำนวย พ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจเพื่อนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 1-14, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182346.