ชูเทียน ร., และ แสงสว่าง ท. “การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 56-69, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182367.