นาคดี ส., และ แสงสว่าง ท. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 40-53, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182437.