แสงสว่าง ท. “บทบรรณาธิการ”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182797.